Horizon Hospital 
Eye care & Plastic & Cosmetic surgery 
Raghoba Patil Nagar, Santipur, Thite Nagar, 
Kharadi, Pune, 
Maharashtra 411014
+91 8830759510
+91 9860311362